Zadzwoń do nas i zapytaj o produkt: +48 17 857 71 54 MTD sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 68 Kod pocztowy: 35-307 Rzeszów
Witamy na stronie MTD Przyczepy, w razie pytań prosimy o kontakt: 695 776 853

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu MTD-przyczepy.pl

Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez sklep internetowy działający pod adresem: mtd-przyczepy.pl (dalej: „Sklep MTD-przyczepy.pl” lub „Sklep”).
Dane osobowe Klientów Sklepu MTD-przyczepy.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z przepisami:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”);
2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000);
3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U.2017.1219 ze zm.);
4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U.2017.1907 ze zm.).

Administrator danych
Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu MTD-przyczepy.pl jest MTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tyczynie (adres Spółki: ul. Grunwaldzka 82, 36-020 Tyczyn), posiadająca NIP 8133299947, REGON 691706101, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000145610 (dalej zwana: „Spółka” lub „My”).

Kontakt z administratorem
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@mtd-przyczepy.pl lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: MTD Sp. z o.o.; ul. Grunwaldzka 82; 36-020 Tyczyn.

Sposoby gromadzenia danych oraz zakres gromadzonych danych
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. od naszych Klientów. Klienci Sklepu MTD-przyczepy.pl podają lub pozostawiają swoje dane osobowe na różnych etapach korzystania ze Sklepu. Dane te gromadzone są w szczególności:
1. podczas rejestracji konta użytkownika – otrzymujemy przede wszystkim adres poczty elektronicznej i adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji oraz po uzupełnieniu danych po zalogowaniu w zakładce „szczegóły konta”: imię i nazwisko;
2. w trakcie składania zamówienia w Sklepie – otrzymujemy wówczas m.in.: imię, nazwisko (a w przypadku firm: nazwa firmy, NIP), adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz rodzaj zamawianego towaru, adres IP komputera, z którego złożono zamówienie;
3. podczas dokonywania przez Klienta płatności ceny za zakupiony w Sklepie towar – otrzymujemy wówczas m.in.: imię, nazwisko (a w przypadku firm: nazwę firmy) posiadacza rachunku bankowego, numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej lub płatniczej;
4. w trakcie kontaktu z naszym Sklepem poprzez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy – otrzymujemy wówczas m.in. adres e-mail oraz ewentualne dane osobowe zawarte w treści wiadomości;
5. w trakcie kontaktu z naszym sklepem poprzez telefon lub przy skorzystaniu z usługi zwrotnego oddzwaniania – otrzymujemy wówczas m.in. numer telefonu, ewentualne inne dane osobowe przekazywane w trakcie rozmowy;
6. automatycznie podczas wizyty na stronach Sklepu MTD-przyczepy.pl – otrzymujemy wówczas głównie informacje zebrane przez pliki cookies, które dotyczą np. sposobu korzystania z usług Sklepu, najczęściej odwiedzanych podstron w Sklepie, najczęściej wyszukiwanych lub kupowanych towarów.

Nie przetwarzamy tzw. danych osobowych wrażliwych, a więc np. danych dotyczących zdrowia.
Przestrzegamy zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celów, w których będą one przetwarzane. Przy planowaniu nowych projektów i działań wymagających przetwarzania danych osobowych, będziemy dokonywali dokładnej analizy, jakich danych potrzebujemy do ich realizacji.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe naszych Klientów przetwarzamy jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. W poniższej tabeli przedstawiliśmy realizowane cele oraz wskazaliśmy adekwatne do nich podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

lp.Cele przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania
1prowadzenie i obsługa konta w sklepie internetowymprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
2realizacja złożonych zamówieńprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy sprzedaży), której stroną jest osoba, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
3rozpatrywanie reklamacjiprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy sprzedaży w zakresie w jakim kupujący realizuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy), której stroną jest osoba, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
4wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowejprzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wynikających z przepisów podatkowych i przepisów rachunkowych
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
5ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w tym prowadzenie postępowań sądowych i windykacja należnościprzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:
– ochrony i realizacji naszych praw,
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
6archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowychprzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:
– zabezpieczenia informacji m.in. na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
7umożliwienie Klientom publikowania opinii o towarach oferowanych w Sklepieprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
8monitorowanie aktywności Klienta na stronach Sklepu oraz prowadzenie analiz i statystyk preferencji Klientówprzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:
– usprawnienia działania Sklepu;
– poprawy funkcjonalności świadczonych usług;
– doboru produktów i usług do potrzeb Klientów;
– optymalizacji procesu obsługi Klientów.
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
9odpowiedź na zapytania lub zgłoszenia skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz archiwizacja treści takiej korespondencjiprzy realizacji kontaktu przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
po zakończeniu kontaktu przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc do:
– archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
10kontakt telefoniczny z Klientemprzy realizacji kontaktu przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
po zakończeniu kontaktu przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc do
– archiwizacji zapisu rozmowy na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Odbiorcy Danych
Dostęp do danych osobowych naszych Klientów mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy.
Ponadto, dane osobowe naszych Klientów udostępniamy, w ściśle określonym zakresie, podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania danych. Głównie będą to podmioty wspierające nas w realizacji złożonych zamówień oraz w świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale także wykonujące na nasze zlecenie usługi niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych lub naszych prawnie uzasadnionych interesów. Do kategorii odbiorców danych osobowych naszych Klientów należeć więc będą:
1) firma pomagająca nam w administrowaniu i serwisowaniu sklepu internetowego oraz dostawca oprogramowania, na którym oparty jest nasz Sklep,
2) dostawcy usług utrzymania infrastruktury IT, serwisu oprogramowania i sprzętu komputerowego,
3) dostawcy usług kurierskich i transportowych,
4) firmy realizujące płatności za zamówione towary,
5) banki, z którymi współpracujemy umożliwiając naszym Klientom zakup towarów na raty
6) podmioty realizujące usługi kredytowe i/lub ubezpieczeniowe;
7) dostawca usług hostingowych,
8) firma, która świadczy dla nas usługi rachunkowo-księgowe,
9) współpracujące z nami kancelarie prawne,
10) podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi konsultingowe lub audytowe,

Ze wszystkimi podmiotami, którym przekazujemy dane osobowe celem realizacji zleconych przez nas usług, podpisujemy uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W umowach tych ściśle określamy cel oraz dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych naszych Klientów. Dokładamy również starań, aby podmioty te dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych naszych Klientów
Danych osobowych naszych Klientów nie sprzedajemy, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

Informacje o przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe naszych Klientów nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe naszych Klientów będą przetwarzane wyłącznie przez okresy niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

l.p.Cele przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania danych
1prowadzenie i obsługa konta w Sklepie internetowymprzez okres prowadzenia konta, aż do momentu jego likwidacji
2realizacja złożonych zamówieńprzez czas realizacji zamówienia
3rozpatrywanie reklamacjido czasu zakończenia procedury reklamacyjnej
4wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowejprzez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, lub dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa
5ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimiprzez okresy niezbędne do ochrony naszych praw
6archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowychprzez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa
7prowadzenie analiz i statystyk aktywności i preferencji Klientówdo momentu wniesienia ważnego sprzeciwu
8odpowiedź na zapytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz archiwizacja treści korespondencjiprzez okres prowadzenia konta, aż do momentu jego likwidacji lub do momentu wniesienia ważnego sprzeciwu
9kontakt telefoniczny z Klientemdo momentu cofnięcia zgody na kontakt telefoniczny

Ponadto, w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Prawa Klientów
Przestrzegamy wszystkich praw osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów RODO. Każdy Klient naszego Sklepu ma prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Sklep, prawo uzyskania ich kopii, jak również prawo uzyskania informacji m.in. o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych dane są przetwarzane, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte;
2) żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
3) żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
5) przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. formaty txt., doc., rtf., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) danych osobowych dostarczonych przez Klienta oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi lub zażądania, by dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Każdy Klient ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, przy czym może być to:
1) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację Klienta – a więc gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża prywatności Klienta,
2) sprzeciw marketingowy – a więc gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klienci Sklepu mają prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać m.in. dzwoniąc do nas pod numer telefonu: +48 17 857 71 54 lub wysyłając do nas stosowny wniosek na adres poczty elektronicznej: info@mtd-przyczepy.pl lub pocztą tradycyjną na adres: MTD Sp. z o.o.; ul. Grunwaldzka 82; 36-020 Tyczyn. Wniosek taki powinien zawierać dane, które umożliwią nam jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

Każdy Klient Sklepu ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza jego prawa.

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie
Podanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem zawarcia umowy. Bez podania danych osobowych nie będzie można założyć konta w naszym Sklepie oraz złożyć zamówienia na towar. Niekiedy jednak przepisy prawa będą wymagały podania nam określonych danych osobowych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Automatyczne przetwarzanie danych, w tym profilowanie
Informacje o naszych Klientach oraz ich zachowaniach, które gromadzimy podczas korzystania ze Sklepu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec naszych Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.
Profilowanie polega na zbieraniu danych oraz ich badaniu i ocenianiu (również w sposób zautomatyzowany) na potrzeby stworzenia profili klientów, obejmujących analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań naszych Klientów. Celem profilowania jest:
1) lepsze dopasowywanie oferty naszego Sklepu do preferencji konkretnego Klienta,
2) dostosowanie prezentowanych treści marketingowych do zainteresowań konkretnego Klienta – np. wyświetlanie na stronach Sklepu sugestii dotyczących podobnych produktów lub takich, które kupili inni Klienci,
3) prowadzenie przez nas analiz statystycznych na nasze wewnętrzne potrzeby,
4) zapewnianie bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez nasz Sklep.

Zbieramy również informacje o korzystaniu ze Sklepu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Sklepu. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie możemy analizować sprawność Sklepu, jego bezpieczeństwo, diagnozować potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdywać rozwiązania. Takie dane są dla nas również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Sklep (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.

Zabezpieczenie danych
Dane osobowe naszych Klientów zabezpieczamy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów RODO. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić należyty stopień bezpieczeństwa danych osobowych i chronić je przed przypadkowym bądź celowym zniszczeniem lub uszkodzeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną. Przykładowo:
1. na stronach naszego Sklepu używamy bezpiecznych połączeń internetowych, szyfrowanych z użyciem certyfikatu SSL, co ma zapewnić poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet;
2. dane osobowe przechowujemy na bezpiecznych serwerach;
3. w naszej Spółce dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzać mogą jedynie specjalnie upoważnieni do tego pracownicy i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania poleconych im zadań,
4. opracowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednią politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowne procedury przetwarzania danych;
5. z podmiotami, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych naszych Klientów zawsze podpisujemy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których precyzyjnie określamy dopuszczalny cel, zakres i sposób przetwarzania,
6. dokładamy starań, aby podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych naszych Klientów.

Pliki Cookies
Na stronach internetowych naszego Sklepu wykorzystujemy pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. Pliki cookies są wykorzystywane w celu poprawy funkcjonalności świadczonych przez nas usług, w celu ulepszenia oferty Sklepu i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.
Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

Postanowienia końcowe
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany takie mogą być konieczne lub potrzebne np. w przypadku zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzoru, zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także zmiany sposobów, celów lub podstaw przetwarzania przez nas danych osobowych. O wprowadzonych zmianach każdorazowo będziemy informowali naszych Klientów.

Log In or Create an account

Koszyk